Za izradu ove stranice i knjige, pored druge dokumentacije, korištena je i dolje navedena literatura:

1. Aličić, S. Ahmed, Popis bosanske vojske pred bitku na Mohaču 1526. godine. Prilozi za orijentalnu filologiju, XXV, 1976. str. 171-202

2. Aličić, S. Ahmed, Sumarni popis sandžaka Bosne i Hercegovine iz 1468/69. godine, Islamski kulturni centar Mostar, 2008

3. Anali Gazi Husref begove biblioteke u Sarajevu, knjige 1-34 (1972-2012)

4. Bakula, fra Petar, Hercegovina prije sto godina: Topografsko-historijski šematizam franjevačke kustodije i apostolskog vikarijata u Hercegovini, 1867. Prevod na hrvatski fra Vencel Kosir pod naslovom „Hercegovina prije sto godina”, 1970.

5. Banac, Ivo, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji, Porijeklo, povijest, politika, Globus, Zagreb, 1988.

6. Bašagić, Safvet beg, Kratka uputa u povijest Bosne i Hercegovine, Vlastita naklada, Sarajevo, 1900.

7. Besarović, Risto, Iz kulturne i političke istorije Bosne i Hercegovine, Svjetlost, Sarajevo, 1966.

8. Bešlagić, Šefik, Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1978.

9. Bojić, Mehmedalija, Historija Bosne i Hercegovine, TKD Šahinpašić, Sarajevo, 2001.

10. Branković, Jasmin, Historiografska djela o Mostaru i njihov značaj za razumijevanje prilika u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave, Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju, Gračanica, 32 XVI, 2011.

11. Cvijić, Jovan, Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje: osnove antropogeografije, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 1966.

12. Ćišić, Husein, Mostar u Herceg-Bosni, Preporod, gradski odbor u Mostaru, 1991.

13. Ćorović, Vladimir, Bosna i Hercegovina, Srpska književna zadruga, Beograd, 1925.

14. Dedijer, Jefto, Hercegovina i Hercegovci, Slobodna knjiga, Beograd, 2003.

15. Dedijer, Jefto, Hercegovina [antropogeografske studije] Srpska kraljevska akademija, Beograd, 1909.

16. Dedijer, Jefto, Nova Srbija, Srpska književna zadruga, Beograd, 1913.

17. Dedijer, Vladimir i Miletić, Antun, Genocid nad muslimanima 1941.-1945. Svjetlost, Sarajevo, 1990.

18. Đurđević, Martin, Memoari sa Balkana (1858-1878), Naklada samog pisca, Sarajevo, 1910.

19. Efendić, Semiz, Dženana, Srpska agrarna reforma i kolonizacija 1918. godine, Hrvatska matica iseljenika i Hrvatski informativni centar

20. Glavaš, fra Radoslav, Spomenica pedesetogodišnjice Hercegovačke franjevačke provincije, 1897.

21. Hadžić, Nuri Osman (Anonimus), Muslimansko pitanje u Bosni i Hercegovini, Preštampano iz Obzora, Zagreb, 1902.

22. Hadžijahić, Muhamed, Porijeklo bosanskih Muslimana, OSNA, Sarajevo, 1990.

23. Handžić, Adem, Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, Bošnjački institut Cirih – odjel Orijentalni institut u Sarajevu, 2000.

24. Handžić, Mehmed, Islamizacija Bosne i Hercegovine, Islamska dionička štamparija, 1940.

25. Hangi, Antun, Život i običaji muslimana u Bosni i Hercegovini, Naklada Daniela A. Kajona, Sarajevo, 1907.

26. Hasanbegović, Zlatko, Muslimani u Zagrabu 1878–1945 Doba utemeljenja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2007.

27. Hasandedić, Hivzija, Mustafa-Sidki ef. Karabeg, Mostarski muftija od 1857. do 1878. i okupacija Mostara, Glavni odbor El-Hidaje u Sarajevu, 1944.

28. Hasandedić, Hivzija, Genealoška istraživanja /porijeklo i status, istaknuti pojedinci nekih bošnjačkih porodica/ Arhiv HNK/Ž Mostar, 2008.

29. Hasandedić, Hivzija, Muslimanska baština Bošnjaka II: Herceg Novi i okolina, Vrgorac i okolina, Imotska krajina, Makarsko primorje, Zapadna Hercegovina, Islamski kulturni centar Mostar, 1999.

30. Hasandedić, Hivzija, Muslimanska baština Bošnjaka u južnoj (srednjoj) Hercegovini, Islamski kulturni centar Mostar, 1997.

31. Hasandedić, Hivzija, Sidžil Blagajskog kadije: 1728-1732. godine : regesta, Islamski kulturni centar, Mostar, 2009.

32. Hasandedić Hivzija, Sidžil mostarskog kadije fragmenti iz 1044-1207. h. god / 1635-1793. godine (regeste), Mostar, 2011.

33. Hasandedić, Hivzija, Sidžil mostarskog kadije: fragmenti iz 1179-1182. h.g. / 1765-1769. g. (regesta), Štamparija Mostar, 2014.

34. Hasandedić, Hivzija, Sidžil mostarskog kadije 1828-1842, Muzej Hercegovine, Mostar, 2015.

35. Hasandedić, Hivzija, Sidžil nevesinjskog kadije : 1767-1775. godine (regesta) Arhiv HNK/Ž, Mostar, 2009.

36. Hasandedić, Hivzija, Spomenici kulture turskog doba u Mostaru, Veselin Masleša, 1980.

37. Haverić, Tarik, Kritika bosanskog uma, ECDL, Biblioteka Polis, Sarajevo, 2016.

38. Hickok, Michael Robert, Ottoman Military Administration in Eighteenth-Century Bosnia, Brill, Leiden, New York, Köln, 1997.

39. Imamović, Enver sa grupom autora, Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, Bosanski kulturni centar, Sarajevo, 1998.

40. Imamović, Mustafa, Historija Bošnjaka, Bošnjačka zajednica kulture Preporod, 1997.

41. Jalimam, Salih, Bošnjaci – politički osuđenici u kazneno-popravnom domu u Zenici 1945. – 1954. Društvena Istraživanja – Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici; Godina II (2007); br. 2, 2008.

42. Jukić, Ivan Frano, Putopisi i istorijsko-entografski radovi, Svjetlost, Sarajevo, 1953.

43. Kajan, Ibrahim, Grad velike svjetlosti, Mostarske vedute, Muzej Hercegovine, Mostar, 2014.

44. Kamberović, Husnija, Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918. drugo izdanje, Sarajevo, 2005.

45. Kamberović, Husnija, Mehmed Spaho (1883-1939) Politička biografija. Sarajevo, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2009.

46. Karović, Merisa, Muslimanska milicija u Bosni i Hercegovini 1941. – 1945. Glasnik broj 11-12, 2006.

47. Kemura, Ibrahim, Muslimanska imena i njihova značenja, Starješinstvo Islamske zajednice u SR Bosni i Hercegovini, 1980.

48. Kemura, Ibrahim, Cultural and Educations Society of Muslims ”Narodna Uzdanica”/ National Hope 1923-1941, Open Society Institute, Budapest, Hungary, 1999.

49. Kisić, Kolanović Nada, Muslimanska inteligencija i islam u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Časopis za suvremenu povijest. 36 (2004) , 3; 901-938, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2004.

50. Klaić, Vjekoslav, Bosna: Podatci o zemljopisu i poviesti Bosne i Hercegovine, Nakladnik ”Matice Hrvatske”, Zagreb, 1878.

51. Kovačević, Kojić, Desanka, Gradski život u Srbiji i Bosni XIV-XV, Istorijski institut Beograd, 2007.

52. Kovačević, Tomo, Opis Bosne i Hercegovine, Štamparija N. Stefanovića i druga, Beograd, 1879.

53. Kreševljaković, Hamdija, Izabrana djela 1, Veselin Masleša, Sarajevo, 1991.

54. Kurdić, Šefik, Muslimanska imena i njihova značenja, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2008.

55. Kurt, Mehmed Dželaluddin, Hrvatske narodne ženske pjesme (muslimanske), Hrvatska dionička tiskara, Mostar, 1902.

56. Malcolm, Noel, Bosna – kratka povijest, BuyBook, 1996.

57. Moačanin, Nenad, Stanovništvo Bosanskog ejaleta u 18. stoljeću prema popisima glavarine, Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti – izvorni znanstveni članak, 50=516 (2013) : str. 93-119

58. Mehmed Mujezinović, Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, knjige I do III, Veselin Masleša, Sarajevo, 1982.

59. Mujić, A. Muhamed, Sidžil mostarskog kadije 1632-1634, Prva književna komuna Mostar, 1987.

60. Mulić, Jusuf, Hercegovina, feudalna oblast srednjovjekovne bosanske države, Muzej Hercegovine Mostar, 2004.

61. Mulić, Jusuf, Velika Srbija, muslimani i Bosna od početka Prvog srpskog ustanka 1804. do početka Drugog svjetskog rata 1941. godine, Sarajevo, 2006.

62. Nametak, Alija, Islamski kulturni spomenici turskog perioda u Bosni i Hercegovini, Državna štamparija u Sarajevu, 1939.

63. Nametak, Alija, Sarajevske uspomene, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1997.

64. Odić, Slavko i Komarica, Slavko, Partizanska obavještajna služba, Centar za informacije i publicitet, Zagrab, 1988.

65. Peez, Carl, Mostar i njegova kultura: slika jednog grada u Hercegovini, 1891. Prevod sa njemačkog Miroslav Loose 1946. i 1951. Crkva na kamenu, 2002.

66. Prelog, Milan, Povijest Bosne u doba osmanlijske vlade 1739.-1878., Sarajevo naklada J. Studničke i druga, Fortuna, Sarajevo, 2009.

67. Puljić, Borislav, Mahale grada Mostara, znanstveni članak 19 [2011] 1 [41], Prostor, znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 2011.

68. Smailović, Ismet, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1990.

69. Smajlović, Ahmed, Islam i Muslimani u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1977.

70. Stojković, Marijan, Podgora u 17. stoljeću, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knj. 29., sv. 1 (1933). – str. 95-145.

71. Šehić, Zijad i Tepić, Ibrahim, Povijesni atlas Bosne i Hercegovine, Šejtanija društvo, Sarajevo 2002.

72. Šljivo, Galib, Bosna i Hercegovina 1813.- 1826., Institut za istoriju, Banja Luka, 1988.

73. Šljivo, Galib, Povijest, Bosna i Hercegovina u XIX stoljeću u spisima stranih izvještača, knjiga IX, Planjax Group, Tešanj, 2008.

74. Truhelka, Ćiro, Uspomene jednog pionira 1942-1992, Azur journal, 1992.

75. Truhelka, Ćiro, Studije o podrijetlu, etnološka razmatranja iz Bosne i Hercegovine, Matica Hrvatska, 1941.

76. Zbornik radova, Znanstveni skup o ulozi Husage Ćišića u razvoju i afirmaciji Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, Bošnjačka nacionalna zajednica za grad Zagreb i Zagrebačku županiju, 2009.

77. Zlatar, Behija, O nekim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI stoljeću, Prilozi Institut za istoriju, godina XV, br 14-15, Sarajevo, 1978.